افغانستان📍 @o.o.mar

⠀⠀⠀⠀ برای ما قوم سمت و یا لسان مطرح نیست !⠀⠀⠀ جز انسانیت ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀